مسابقه سازه های ماکارونی(رباتیک و پرورش خلاقیت)
مسابقه سازه های ماکارونی(رباتیک و پرورش خلاقیت)
مسابقه سازه های ماکارونی(رباتیک و پرورش خلاقیت)
مسابقه سازه های ماکارونی(رباتیک و پرورش خلاقیت)
مسابقه سازه های ماکارونی(رباتیک و پرورش خلاقیت)
مسابقه موشک آبی(رباتیک و پرورش خلاقیت)
مسابقه موشک آبی(رباتیک و پرورش خلاقیت)
مسابقه موشک آبی(رباتیک و پرورش خلاقیت)

 

آدرس : فرمانیه-خیابان شهید لواسانی -روبروی خیابان وطن پور -بن بست داریوش شماره 74- دبستان غیردولتی رشدفرمانیه
تلفن : 2934
دورنگار : 22720147
رايانامه : mail@roshd1.ir